Algemene Voorwaarden SK Support

Artikel 1 Definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht die tussen Opdrachtgever en SK Support wordt gesloten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van SK Support zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen SK Support en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door SK Support en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende het maken van een website alsmede alle andere door SK Support ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van de opdracht. Werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht zijn niet inbegrepen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en SK Support gesloten Overeenkomsten waarbij SK Support Diensten aanbiedt en/of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met SK Support overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Opdrachtgever.
 5. SK Support is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de Opdrachtgever. SK Support zal dergelijke wijzigingen tijdig voor inwerkingtreding bekendmaken bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever binnen de redelijke termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen. SK Support is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde kosten door Opdrachtgever indien bezwaar leidt tot ontbinding.

 

Artikel 3 Overeenkomst tot opdracht

 1. Opdrachtgever kan telefonisch, Whatsapp of via mail contact opnemen met SK Support. Op basis van dit gesprek zal een offerte worden opgesteld door SK Support.
 2. Overeenkomst tussen SK Support en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte ondertekend retour heeft gezonden.
 3. In deze offerte wordt onder andere een omschrijving gegeven van de opdracht, het bedrag en de termijn van levering.
 4. Opdrachtgever heeft veertien (14) dagen de tijd om de opdrachtbevestiging te ondertekenen of digitaal akkoord te geven, hierna vervalt het aanbod van rechtswege.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van SK Support dan maken zij geen deel uit van Overeenkomst, tenzij SK Support deze schriftelijk bevestigt.
 6. Indien SK Support een offerte naar Opdrachtgever stuurt, is deze offerte beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. SK Support kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. In de offerte wordt het bedrag vastgesteld. Betaling geschiedt middels overboeking op het rekeningnummer vermeld in de factuur.
 3. Indien vooraf is overeengekomen in de offerte voor het maken van een website en/of webshop dient de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ontvangst factuur een aanbetaling te doen van 50% van het gehele bedrag. SK Support zal niet beginnen met de opdracht voordat deze aanbetaling ontvangen is.
 4. Indien vooraf is overeengekomen in de offerte voor het maken van een website en/of webshop, dient de tweede factuur voor de overige 50% van het bedrag na de eventuele correctie rondes, eveneens binnen veertien (14) dagen te zijn voldaan. Zolang de betaling niet is ontvangen zal SK Support de website niet overzetten op het account of de hosting maatschappij van Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Uitvoering van Overeenkomst

 1. SK Support zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft SK Support het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SK Support aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, tijdig aan SK Support worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SK Support zijn verstrekt, heeft SK Support het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever SK Support hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. SK Support dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan Overeenkomst.

 

Artikel 6 Wijziging van Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen SK Support en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van SK Support op en is voor Opdrachtgever geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen SK Support en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst

 1. SK Support is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat SK Support goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in deze verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is SK Support bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtgever zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SK Support gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. SK Support is niet aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. SK Support is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van SK Support verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan SK Support om, als een door SK Support ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 3. SK Support is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 4. SK Support is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 5. Indien SK Support aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van SK Support, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van SK Support.
 6. De aansprakelijkheid van SK Support is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien SK Support niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 7. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SK Support .
 8. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van SK Support, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet nakoming van een derde, ziekte van SK Support zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van SK Support, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal SK Support overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die SK Support heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 10 Garantie

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt SK Support geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet onverlet.

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. SK Support kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. SK Support behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan SK Support. Opdrachtgever zal SK Support vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 13 Herroepingsrecht

 1. Consumenten kunnen Overeenkomst, zonder opgave van redenen, ontbinden binnen veertien (14) dagen na totstandkoming.

2. Indien tijdig is herroepen, zal SK Support overgaan tot restitutie van het reeds betaalde bedrag. SK Support houdt een termijn aan van veertien (14) dagen voor het terugbetalen.

 

Artikel 14 Klachtenregeling

Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking, te zenden aan info@susannekoning.nl

 

Artikel 15 Identiteit van SK Support

 1. SK Support is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72483784 en draagt Btw identificatienummer NL002122672B78. SK Support is statutair gevestigd aan de Dadelboom 72 (1911 KM) te Uitgeest.
 2. SK Support is per e-mail te bereiken via info@susannekoning.nl of telefonisch via +31 (0) 6 -28 73 42 53

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer worden voorgelegd.